Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Stad Uit van Stichting Lekker Groen en een opdrachtgever / opdrachtnemer waarop De Stad Uit van de Stichting Lekker Groen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Opdrachtgever / opdrachtnemer is een ieder die een uitwisseling van diensten en leveringen aangaat met de stichting, dit geldt ook voor diensten die niet of slechts gedeeltelijk in geld betaald hoeven te worden. De voorwaarden zijn ook van toepassing op derden die door De Stad Uit van Stichting Lekker Groen bij de uitvoering worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor de medewerkers en partners van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Stad Uit van Stichting Lekker Groen en de opdrachtgever / opdrachtnemer treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan vindt de uitleg plaats ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan wordt deze situatie te worden behandeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien De Stad Uit van Stichting Lekker Groen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Stad Uit van Stichting Lekker Groen het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Stichting Lekker Groen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Stad Uit van Stichting Lekker Groen anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Stad Uit van Stichting Lekker Groen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 De Stichting is niet BTW plichtig.

2.7 Opdrachtnemers worden geacht kennis te nemen van de werkwijze waarop de Stichting offertes wil ontvangen.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

3.1 De overeenkomst tussen De Stad Uit van Stichting Lekker Groen en de Opdrachtgever

3.2 Opdrachtnemer wordt aangegaan voor de looptijd van het project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.3 De Stichting behoud zich voor om offertes in de vorm van een cofinancieringsbrief in te zetten voor vergelijkbare afnemers mits daardoor het aantal afgesproken kinderen behaald wordt.

3.4 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever / opdrachtnemer De Stad Uit van Stichting Lekker Groen schriftelijk in gebreke te stellen. Aan de De Stad Uit van Stichting Lekker Groen wordt daarbij een redelijke termijn geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.5 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Datzelfde verwachten wij ook van onze opdrachtnemers.

3.6 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemers mogen bepaalde werkzaamheden verrichten door derden mits dit vooraf geaccordeerd is door de Stichting.

3.7 Indien door De Stad Uit van Stichting Lekker Groen of door opdrachtnemers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever / opdrachtnemer of een door de Opdrachtgever / opdrachtnemer aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever / opdrachtnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.8 Levering geschiedt op afspraak in opdracht van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen. De Opdrachtgever / opdrachtnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

3.9 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.10 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever / opdrachtnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.11 De Opdrachtgever / opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever / opdrachtnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Stichting Lekker Groen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Stichting Lekker Groen zijn verstrekt, heeft de Stichting Lekker Groen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever / opdrachtnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever / opdrachtnemer de gegevens aan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen ter beschikking heeft gesteld. De Stichting Lekker Groen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is uitgegaan van door de Opdrachtgever / opdrachtnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.12 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever / opdrachtnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Stad Uit van Stichting Lekker Groen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen/ prijsopgaaf vragen.. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever / opdrachtnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.13 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Stad Uit van Stichting Lekker Groen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Stichting Lekker Groen bevoegde persoon en de Opdrachtgever / opdrachtnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de Stichting Lekker Groen op en is voor de Opdrachtgever / opdrachtnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.14 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.15 Indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij gehouden is, dan is de Opdrachtgever / opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen daardoor direct of indirect ontstaan.

3.16 Indien De Stad Uit van Stichting Lekker Groen met de Opdrachtgever / opdrachtnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is de Stichting Lekker Groen niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever / opdrachtnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.17

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever / opdrachtnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Stichting Lekker Groen

3.17.1 alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

3.17.2 indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Stichting Lekker Groen rustende verplichting ingevolge de wet;

3.17.3 indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

3.17.4 of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst De Stad Uit van Stichting Lekker Groen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever / opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever / opdrachtnemer niet langer van Stichting Lekker Groen kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Voorts is De Stad Uit van Stichting Lekker Groen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting Lekker Groen kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen op de Opdrachtgever / opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Stichting Lekker Groen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien De Stad Uit van Stichting Lekker Groen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever / opdrachtnemer toerekenbaar is, is Stichting Lekker Groen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Dit geldt vooral voor diensten die met publieke gelden gesubsidieerd zijn en daardoor gratis of tegen geringe vergoeding worden aangeboden. In dit geval rekenen wij een volledige vergoeding conform de marktprijs.

4.6 Indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Stichting Lekker Groen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever / opdrachtnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Stad Uit van Stichting Lekker Groen, zal Stichting Lekker Groen in overleg met de Opdrachtgever / opdrachtnemer zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever / opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stichting Lekker Groen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever / opdrachtnemer in rekening gebracht. De Opdrachtgever / opdrachtnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Stichting Lekker Groen anders aangeeft.

4.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever / opdrachtnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever / opdrachtnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stichting Lekker Groen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Stichting Lekker Groen op de Opdrachtgever / opdrachtnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9 Indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever / opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

5.1 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever / opdrachtnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Lekker Groen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Stad Uit van Stichting Lekker Groen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stichting Lekker Groen of van derden daaronder begrepen. Stichting Lekker Groen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stichting Lekker Groen zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voorzoveel Stichting Lekker Groen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting Lekker Groen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever / opdrachtnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Stad Uit van  Stichting Lekker Groen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Stichting Lekker Groen aangegeven. Stichting Lekker Groen is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever / opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever / opdrachtnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever / opdrachtnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen heeft het recht de door Opdrachtgever / opdrachtnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Stichting Lekker Groen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Stad Uit van Stichting Lekker Groen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.4 De Opdrachtgever / opdrachtnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Stichting Lekker Groen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever / opdrachtnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.5 Indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever / opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien De Stad Uit van Stichting Lekker Groen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever / opdrachtnemer worden verhaald. De Opdrachtgever / opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door in het kader van de overeenkomst Stichting Lekker Groen geleverde blijft eigendom van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen totdat de Opdrachtgever / opdrachtnemer alle verplichtingen uit de met Stichting Lekker Groen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Het door Stichting Lekker Groen geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever / opdrachtnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Opdrachtgever / opdrachtnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever / opdrachtnemer verplicht om Stichting Lekker Groen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever / opdrachtnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Stichting Lekker Groen gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever / opdrachtnemer zich er jegens De Stad Uit van Stichting Lekker Groen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.4 Voor het geval De Stad Uit van Stichting Lekker Groen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever / opdrachtnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Stichting Lekker Groen en door Stichting Lekker Groen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stichting Lekker Groen zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door De Stad Uit van Stichting Lekker Groen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever / opdrachtnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Stichting Lekker Groen kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Stichting Lekker Groen verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever / opdrachtnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen, de Opdrachtgever / opdrachtnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever / opdrachtnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Stichting Lekker Groen geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4 De Opdrachtgever / opdrachtnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever / opdrachtnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Stichting Lekker Groen in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever / opdrachtnemer dient Stichting Lekker Groen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Indien de Opdrachtgever / opdrachtnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever / opdrachtnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Stichting Lekker Groen opdracht gegeven heeft.
8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever / opdrachtnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal De Stad Uit van Stichting Lekker Groen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever / opdrachtnemer, ter keuze van Stichting Lekker Groen, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever / opdrachtnemer voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever / opdrachtnemer gehouden om de vervangen zaak aan Stichting Lekker Groen te retourneren en de eigendom daarover aan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen te verschaffen, tenzij Stichting Lekker Groen anders aangeeft.

8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever / opdrachtnemer.

8.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever / opdrachtnemer in rekening gebracht worden.

8.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Stad Uit van Stichting Lekker Groen en de door Stichting Lekker Groen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Stichting Lekker Groen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stichting Lekker Groen is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever / opdrachtnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Stichting Lekker Groen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5 De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Stad Uit van Stichting Lekker Groen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever / opdrachtnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10.Vrijwaring

10.1 De Opdrachtgever / opdrachtnemer vrijwaart De Stad Uit van Stichting Lekker Groen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stichting Lekker Groen toerekenbaar is. Indien De Stad Uit van Stichting Lekker Groen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever / opdrachtnemer gehouden Stichting Lekker Groen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever / opdrachtnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Stad Uit van Stichting Lekker Groen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stichting Lekker Groen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever / opdrachtnemer.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Stichting Lekker Groen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Stad Uit van Stichting Lekker Groen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever / opdrachtnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Stad Uit van Stichting Lekker Groen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van De Stad Uit van Stichting Lekker Groen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Stichting Lekker Groen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

13.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Stad Uit van Stichting Lekker Groen.

13.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.